přihláška

Jednoduchá a hromadná přihláška průmyslového vzoru

Přihláška průmyslového vzoru může být podána jako jednoduchá nebo hromadná.

V prvním případě je zápis do rejstříku průmyslových vzorů požadován pouze pro jeden průmyslový vzor.

Jak se podává přihláška průmyslového vzoru

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá pomocí přihlášky průmyslového vzoru.

Kdo má právo podat přihlášku průmyslového vzoru

Přihlášku je oprávněn podat ten, kdo má k průmyslovému vzoru právo.

Takové právo má původce nebo jeho právní nástupce.

Za původce je považována fyzická osoba, která vytvořila průmyslový vzor vlastní tvůrčí činností. Původcem tedy nemůže být právnická osoba.

Instrukce k vyplnění přihlášky průmyslového vzoru

Instrukce pro vyplnění formuláře:

Přihláška průmyslového vzoru se může týkat jedné varianty (jednoduchá přihláška) nebo skupiny jednotlivých variant vzoru (hromadná přihláška) tak, že tvoří jednu obecnou myšlenku nebo typovou řadu. Údaj o počtu variant uveďte v příslušné kolonce.

Služby patentového zástupce

Právo duševního vlastnictví představuje složitou a širokou oblast a pro vyřizování konkrétních požadavků se vždy doporučuje poradit se s odborníky. Je třeba pamatovat na to, že především v případě patentů je znění popisu vynálezu důležité a určuje rozsah ochrany a skutečnou hodnotu duševního vlastnictví.

Dokumenty

Objednávkový formulář k podání přihlášky užitného vzoru:

Plné moci k zastupování před patentovým úřadem

Syndikovat obsah